Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Leadgate Europe B.V.

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Leadgate Europe B.V., hierna te noemen opdrachtnemer. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door opdrachtnemer, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst tot afname van een de diensten en producten van opdrachtnemer verklaart u op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de relaties op de hoogte te hoeven stellen.

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.
 2. Opdrachtnemer: Leadgate Europe B.V.
 3. Partijen: Opdrachtgever en opdrachtnemer.
 4. Offerte: Een aanbieding van opdrachtnemer, overhandigd en toegelicht aan opdrachtgever.
 5. Contract: Een document, getekend door partijen, welke de afspraken vastleggen betreffende de uit te voeren werkzaamheden door opdrachtnemer en geaccepteerd door opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening van een overeenkomst met opdrachtnemer verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.
 2. Het ondertekenen van een door opdrachtnemer uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met opdrachtnemer.
 3. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door opdrachtnemer blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Duur en beëindiging

 1. Alle aanbiedingen die in maandelijkse termijn kunnen worden voldaan zijn standaard voor de looptijd van minimaal 36 maanden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Aan het einde van de initiële periode van 36 maanden zal de overeenkomst telkens met 12 maanden worden verlengd.
 3. Beëindiging van de overeenkomst dient tenminste 2 kalendermaand voor het verstrijken van de contractperiode schriftelijk te geschieden.
 4. opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door opdrachtnemer onderhouden worden.
 5. opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 6. opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

5. Prijzen

 1. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door opdrachtnemer minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Deze is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

6. Betaling

 1. Vanaf het moment dat een overeenkomst wordt gesloten tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 14 kalenderdagen na het verzenden van de factuur door opdrachtnemer het verschuldigde bedrag te voldoen.
 2. In genoemde gevallen behoudt opdrachtnemer zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 3. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan opdrachtnemer.
 4. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na facturering opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 kalenderdagen na verzending voldaan moet worden.
 5. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan en de laatste termijn aan opdrachtnemer is voldaan.

7. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en zo spoedig mogelijk (of anders vermeld) starten met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt zorg dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 8. Mocht opdrachtnemer onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan opdrachtnemer alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij opdrachtnemer een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 9. Door opdrachtnemer gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

8. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om informatie van personen, zoals contactgegevens en klikgedrag, te bewaren en te hergebruiken in campagnes voor zover dat binnen de wettelijke kaders is toegestaan.
 2. Opdrachtnemer is vrij om voor promotie doeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar de website van opdrachtnemer te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

9. Copyright

 1. Het eigendom van door opdrachtnemer verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan opdrachtnemer hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is opdrachtnemer gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken.
 3. Al het door opdrachtnemer vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

10. Aansprakelijkheid

 1. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 2. Voor zover opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen kan opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met opdrachtnemer of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met opdrachtnemer.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van opdrachtnemer.
 4. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel, of door materiële schade, zal nooit meer bedragen dan € 1.250.000
 5. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 7. De opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door opdrachtnemer geleden schade.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.
 10. In alle gevallen is er slechts een geval van aansprakelijkheid van opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien opdrachtgever opdrachtnemer in gebreke verklaart, direct en schriftelijk, waarbij een redelijke termijn voor de oplossing van de storing is gesteld en als opdrachtnemer na deze termijn nog steeds toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, om opdrachtnemer voldoende gelegenheid te bieden hierop te reageren.
 11. De ingebrekestelling door opdrachtgever verlost de opdrachtgever van geen enkele verplichting naar de opdrachtnemer.

11. Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen als hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet behoorlijke nakoming van verplichtingen aan de zijde van de leveranciers, evenals storingen in voorwerpen, materialen en programmatuur van derden waarvan het gebruik is aan opdrachtnemer aanbevolen door de opdrachtgever betekenen.
In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door opdrachtnemer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
Indien een overmachtsituatie zich langer dan negentig dagen voordoet, hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen door schriftelijke ontbinding. In dat geval zal verrekening worden gedaan op basis van de duur van de werkzaamheden die tot dan toe zijn uitgevoerd, zonder dat partijen elkaar overigens iets anders verschuldigd zullen zijn.

12. Buitengebruikstelling

 1. Opdrachtnemer heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. opdrachtnemer zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd.
 2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

13. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Opdrachtnemer noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Rotterdam aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van opdrachtnemer beslissend.
 3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Versie: 28 April 2015, download hier onze algemene voorwaarden.